<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Privacy Statement Realise

 

 

Algemeen

Realise is al sinds 1980 het toonaangevende trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Bij het uitoefenen van de activiteiten van de dochterondernemingen worden persoonsgegevens verwerkt, welke Realise behandelt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”), de Telecommunicatiewet en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Realise handelt tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP) en volgt de richtlijnen van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) voor geaccrediteerd Hoger Onderwijs. Bovendien heeft zij een keurmerk van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens is Realise B.V., gevestigd te Zaltbommel (“Realise”).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinde en met welke grondslag?

Realise verwerkt over het algemeen de volgende persoonsgegevens van deelnemers:

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast verzamelt Realise van overige derde partijen nog de volgende gegevens, in zoverre nodig:

              BSN-nummer, overige contactdetails in overeenkomst, bankgegevens.

Wanneer het een websitebezoek betreft, dan verwerkt Realise de volgende gegevens:

het browsertype en de browserversie die je gebruikt; het besturingssysteem van je eindapparaat; je IP-adres; de tijd van je serveraanvraag; je individuele user-ID en je surfgedrag op de website.

Verwerking van de genoemde persoonsgegevens geschiedt op basis van uitvoering van overeenkomst voor de volgende doeleinden:

 • uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of een bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Realise;
 • het toegang geven tot online leerportalen;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • voldoen aan eisen Belastingdienst;
 • betalen van facturen voor geleverde diensten.

Verwerking van de genoemde persoonsgegevens en de extra persoonsgegevens hieronder genoemd geschiedt op basis van een wettelijke verplichting voor de volgende doeleinden:

 • voldoen aan de accreditatie- en certificeringscriteria, indien vereist. Indien de uitvoering of toepassing van een andere wet dit vereist worden hierbij tevens nationaliteit en geboorteplaats van de deelnemer verwerkt;
 • voldoen aan de accreditatiecriteria van de NVAO, uitsluitend bestemd voor geaccrediteerd hoger onderwijs en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s behaald bij vooropleidingen.

Verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens en de extra persoonsgegevens hieronder genoemd geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van statistische analyses om de dienstverlening te verbeteren en voor interne bedrijfsinformatie;
 • het plaatsen van functioneel noodzakelijke en analytische cookies om onze website goed te laten functioneren;
 • wanneer er voor bijeenkomsten op locatie een gezamenlijke maaltijd word geregeld, worden er gegevens over eventuele voedsel allergieën opgevraagd;
 • gegevens die betrekking hebben op het verloop, de organisatie en de behaalde studieresultaten van de leertrajecten.

Verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming voor marketingdoeleinden:

 • Om je informatie te sturen via een webformulier, wanneer je deze invult;
 • Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies op onze website;
 • Om contact met je te kunnen opnemen om je vragen te beantwoorden, onze activiteiten toe te lichten of om je uit te nodigen voor een gesprek;
 • Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten op jouw interessegebied(en).
Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Realise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden conform de Nederlandse fiscale wetgeving maximaal voor een periode van, 7 jaar bewaard na de voltooiing van de laatste opleiding, training of coaching voor de aangegeven doeleinden, of zoveel korter als de wet dat voorschrijft.

Na een verlopen bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijdert, tenzij wij jouw toestemming vragen voor verdere communicatie. Je gegevens worden te allen tijde onverwijld verwijderd wanneer je daarom verzoekt.

Beveiliging

Realise heeft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens getroffen, zodat de verwerking daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van persoonsgegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Realise is in het bezit van een ISO:27001 certificaat. Hiermee voldoet Realise aan de hoogste norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Verstrekking van gegevens aan derden

Realise verstrekt slechts gegevens aan derden als wetgeving dit vereist of als er een verwerkingsovereenkomst is tussen Realise en de externe partij en deze laatste verwerkt persoonsgegevens op expliciete instructie van Realise.

Persoonsgegevens worden door Realise in beginsel niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dit wel het geval zijn, dan gebeurt dit alleen als er een adequaatheidsbesluit geldt voor het betreffende derde land of er een ander beschermingsmechanisme van toepassing is, zoals binding corporate rules of de EU modelcontractsbepalingen.

Cookies en websites van derden

Realise heeft een eigen website onder realise.nl en maakt daarop gebruik van cookies. Welke dat zijn en waarvoor ze dienen kan in de separate cookieverklaring hier gevonden worden.

Op onze website zijn enkele links naar websites en Social Media Plugins van andere partijen opgenomen. Realise draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Graag verwijzen wij je naar de privacyverklaring, dan wel het privacybeleid van de betreffende partij.

Uw rechten en contactgegevens

Onder de AVG heb je een aantal rechten waar je gebruik van kunt maken. Het betreft hier het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op verwerkingsbeperking en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan je in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor een uitgebreide uitleg van deze rechten, verwijzen wij je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Je gegevens worden door Realise zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heb je andere vragen betreffende uw privacy, neem dan in beginsel kosteloos contact op met onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Realise B.V., t.a.v. Privacy Officer, van Heemstraweg West 5, 5301 PA Zaltbommel; via email: privacy.officer@sn.nl of telefonisch op nr. 0418-688651.

Realise zal je identiteit intern verifiëren, maar als dit niet (voldoende) bevestigd kan worden, dan nemen wij contact met je op. Realise zal sowieso binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren.

Bij een klacht kan je ook altijd contact opnemen met de AP via hun website.

Laatste versie: juli 2023