<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

 

Algemene voorwaarden

 

Onderstaande algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Realise B.V. en/ of Realise Academy B.V. (hierna gezamenlijk dan wel individueel aangeduid als “Realise”), kantoorhoudende te Zaltbommel, Van Heemstraweg 5.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Contractduur: de periode van geldigheid van de Overeenkomst.

Deelnemers: werknemers van Opdrachtgever die meedoen met de scans, metingen, trainingen en learnings van Realise.

Diensten: de diensten die zijn opgenomen in de Offerte en die Realise in opdracht van de Opdrachtgever verricht.

Initiële Contractduur: de minimale periode waarbinnen de Opdrachtgever Diensten afneemt van Realise. Tenzij anders afgesproken in de Offerte, zal de Initiële Contractduur 36 (zesendertig) maanden zijn met ingang van de Startdatum.

Materia(a)l(en): alle auteursrechtelijk beschermde werken in eigendom van Realise zoals, maar niet beperkt tot, offertes, project- en samenwerkingsvoorstellen, vragenlijsten, rapportages, rapportagesjablonen, (onderzoeks-)methoden, documentatie, analyses, systemen, modellen, technieken, instrumenten, ontwerpen, handleidingen, draaiboeken, presentaties, ongeacht of deze auteursrechten ergens ter wereld geregistreerd zijn of niet.

Offerte: een schriftelijke aanbieding welke een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde Diensten, inclusief de bijbehorende prijsstelling, voorwaarden en andere relevante informatie bevat.

Opdrachtnemer: Realise B.V. en/ of Realise Academy B.V..

Opdrachtgever: de entiteit die een Overeenkomst met Realise heeft gesloten of gaat afsluiten voor het afnemen van bepaalde Diensten.

Overeenkomst: de overeengekomen Offerte, deze Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de Verwerkersovereenkomst.

Partij(en): Opdrachtgever en Opdrachtnemer individueel en gezamenlijk.

Startdatum: de datum waarop door Opdrachtnemer gestart zal worden met het verlenen van de Diensten aan Opdrachtgever, zoals genoemd in de Offerte.

Realise IE Rechten: (a) alle Materialen, (b) alle vertrouwelijke informatie en vertrouwelijk Materiaal dat toebehoort aan Realise, (c) alle technieken, algoritmen en methoden of rechten daartoe die Realise in eigendom heeft of waarvan zij licentienemer is; (d) ruwe data (onbewerkte brongegevens) en geaggregeerde data (informatie getransformeerd uit gegevens afkomstig van diverse bronnen) van Realise; (e) de Diensten van Realise; en (f) alle software waarvan Realise eigenaar of licentienemer is en die gebruikt wordt voor het verlenen van de Diensten.

Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst die de rechten en verplichtingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) vastlegt tussen de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de Opdrachtgever, en de verwerker, zijnde Realise.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Realise tot stand gekomen Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Offertes van Realise zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Een Offerte van Realise is niet bindend totdat deze tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld in de Offerte, vervalt deze altijd na 30 (dertig) dagen.

3.2 Realise behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

3.3 Realise kan voor het uitwerken van een Offerte kosten in rekening brengen, mits dit van tevoren met de Opdrachtgever is overeengekomen.

3.4 Offertes van Realise mogen zonder haar toestemming niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.5 De Overeenkomst tussen Realise en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Realise opgestelde Offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.

3.6 Iedere Overeenkomst wordt door de Opdrachtgever aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Realise – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Realise aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Realise worden verstrekt.

4.2 Voor zover de Overeenkomst mede is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat deze naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde Diensten heeft verstrekt. Realise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Realise is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.3 Het is de Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te allen tijde toegestaan om de Diensten uit te breiden. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst, waaronder de (Initiële) Contractduur, onverkort van kracht.

Artikel 5: Levertijden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle in de Overeenkomst opgenomen termijnen en data, en ook alle andere termijnen en data die Realise aan de Opdrachtgever communiceert, streefdata en geen fatale termijnen. Realise levert haar Diensten op basis van een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.

5.2 Indien overschrijding van de termijn dreigt, is Realise verplicht zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de Opdrachtgever om mogelijke oplossingen te bespreken en eventuele verdere stappen af te stemmen.

5.3 Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, en fasering van de Diensten, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten, zoals vastgelegd in de Offerte.

Artikel 6: Duur en Opzegging

6.1. De Overeenkomst gaat in op de Startdatum voor de Initiële Contractduur, zoals opgenomen in de Offerte.

6.2 De Overeenkomst eindigt automatisch aan het einde van de Initiële Contractduur of aan het einde van iedere daaropvolgende contractjaar, tenzij de Opdrachtgever minimaal 30 (dertig) dagen voor het verlopen van de Initiële Contractduur of een daaropvolgend contractjaar schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aangeeft bij Realise de Overeenkomst te willen voortzetten voor een opvolgende periode van 1 (één) jaar.

6.3 Een Partij mag de Overeenkomst schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) ontbinden als de andere Partij deze Overeenkomst op een materiele wijze niet nakomt, en die tekortkoming ook niet herstelt binnen 30 (dertig) dagen na daartoe te zijn aangemaand door de eerstbedoelde partij.

6.4 Iedere Partij heeft ook het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval dat de andere Partij failliet wordt verklaard, aan de andere Partij surséance van betaling wordt verleend of als de andere partij haar onderneming staakt.

6.5 Met ingang van de dag volgend op de einddatum van de Overeenkomst (ongeacht de reden waarom de Overeenkomst eindigt), heeft Opdrachtgever geen recht meer om gebruik te maken van de Diensten van Realise (daaronder begrepen de software die Realise ter beschikking stelt). Uitgezonderd hiervan is het gebruik van de geaggregeerde data opgenomen in de specifieke rapporten, welke Opdrachtgever intern zonder beperking in tijd mag blijven gebruiken.

6.6 Deze Algemene Voorwaarden bevatten diverse bepalingen waarvan het de bedoeling is dat deze voortduren na het einde van de Overeenkomst. Dit geldt voor hetgeen is opgenomen in art. 6 (Duur en Opzegging), art. 8 (Realise IE Rechten), art. 10 (Aansprakelijkheid), art. 11 (Data Privacy), art. 12 (Geheimhouding) en art. 13 (Toepasselijke Recht en Bevoegde Rechter).

Artikel 7: Facturatie en Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen in de Offerte of in de Overeenkomst, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  • Realise factureert de vergoedingen voorafgaand aan de Diensten, waarop deze betrekking hebben.
  • Betaling dient vooraf plaats te vinden, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders genoemd in de factuur, zonder korting of verrekening.
  • Realise factureert pro rata kosten bij oplevering van de Diensten.
  • Betalingen worden gedaan in Euro; eventuele transactiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld.

7.2 Als de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de omvang, aard en/of opzet van Diensten wijzigt, dan zal Realise aan de Opdrachtgever een pro rata factuur sturen voor wat betreft het prijsverschil tussen de oude en nieuwe Diensten.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks haar tarieven te indexeren conform CBS-index Zakelijke Dienstverlening. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover Schriftelijk informeren.

7.4 De Opdrachtgever zal Realise zo snel mogelijk, doch uiterlijk 5 (vijf) dagen na ontvangst van een factuur, informeren over een bezwaar tegen de factuur, met redenen omkleed. De Opdrachtgever dient in ieder geval dat deel van de factuur te voldoen waartegen de Opdrachtgever geen bezwaar heeft. Partijen gaan zo snel mogelijk met elkaar in overleg over het betwiste gedeelte.

7.5 Indien de Opdrachtgever de door Realise gezonden factu(u)r(en) zonder bezwaar niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Realise heeft het recht om haar Diensten op te schorten en vanaf de vervaldag de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voorwerk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Realise op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

Artikel 8: Realise IE Rechten

8.1 Alle Realise IE Rechten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Diensten, zijn en blijven het eigendom van Realise. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Realise.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Het auteursrecht op de door Realise uitgegeven brochures, Materialen en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Realise, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

8.3 Realise heeft tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.4 Realise vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden in verband met de Realise IE Rechten. Indien Opdrachtgever uit diens hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Realise gehouden Opdrachtgever zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Partijen zijn niet (tijdig/ behoorlijk) gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien deze daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht in de zin van art. 6:75 BW. Ieder der Partijen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.

9.2 Indien de overmachtsperiode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

9.3 Voor zover Realise ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Realise gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Realise is beperkt tot directe schade en slechts van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Realise. Iedere aansprakelijkheid van Realise voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 De aansprakelijkheid van Realise is in ieder geval steeds beperkt tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden.

10.3 Voor zover sportactiviteiten, en daarmee te vergelijken activiteiten, deel uit maken van de met Realise gesloten Overeenkomst, dienen Deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Realise sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de Deelnemers, nadrukkelijk uit.

Artikel 11: Data Privacy

Realise is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever. De verwerking van de persoonsgegevens door Realise geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zoals vastgelegd in de privacyverklaring, welke te vinden is op: https://www.realise.nl/privacy-statement.

In zoverre Realise optreedt als verwerker voor de persoonsgegevens van de Deelnemers, welke worden verwerkt op instructie van de Opdrachtgever, zal Realise met Opdrachtgever een verwerkingsovereenkomst aangaan.

Artikel 12: Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie welke zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere Overeenkomst tussen Realise en een Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of in verband met een Overeenkomst tussen Partijen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 14: Vindplaats en Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden ligt ter inzage ten kantore van Realise en is tevens te raadplegen via de website van Realise www.realise.nl. Op verzoek kunnen deze Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

14.2 Realise is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (tussentijds) eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Versiedatum: 1 augustus 2024